منوی سایت

قاب معلق کامپوزیت

این محصول توسط چاپ عکس روی سطوح سخت که روی کامپوزیت پازلی انجام می شود. سپس کامپوزیت چاپ شده روی شاسی معلق یا قاب معلق چسبیده می شود